กุญแจสู่ความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า

ดุอาอ์วันที่ 2 ของเดือนรอมฎอน ในวันที่สองของเดือนรอมฎอน เราจะวิงวอนขอจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งให้เราประสบความสำเร็จที่จะได้รับมาซึ่งความพึงพอพระทัยจากพระองค์ : “โอ้อัลลอฮ์! โปรดทำให้ข้าพระองค์เข้าใกล้ความพึงพอพระทัยของพระองค์ในเดือนนี้ด้วยเถิด…”


84 views

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด

การเข้าสู่สวรรค์ที่สวยงามของพระผู้เป็นเจ้า ก็เช่นเดียวกับการรอดพ้นจากนรก จำเป็นต้องเชื่อฟังและยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ของพระองค์ ดังนั้นคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่ยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง และ….


180 views

ความจำเริญของการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ)

คัมภีร์อัลกุรอาน ถือว่าการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ) คือความโปรดปรานและเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติ และได้กล่าวถึงมันไว้เช่นนี้ว่า : “แน่นอนยิ่งอัลลอฮ์ทรงมีพระกรุณาธิคุณเหนือปวงศรัทธาชน เมื่อ….

229 views

เป้าหมายการส่งทหารของสหรัฐเข้าไปยังเยเมน

แหล่งข่าวประจำท้องถิ่นในจังหวัดอับยาน กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาในปฏิบัติการรอบใหม่นี้ ได้ส่งกองกำลังพิเศษของตนไปยังบริเวณโดยรอบฐานที่มั่นต่างๆ ของอัลกออิดะฮ์ที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของเยเมน….


491 views

ชีอะฮ์ที่แท้จริง ในคำพูดของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.)

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) กล่าวว่า “หากท่านปฏิบัติตามสิ่งที่เราสั่งใช้ท่าน และยุติจากสิ่งที่เราห้ามท่านแล้ว ดังนั้นท่านก็คือชีอะฮ์ของเรา และหากไม่เป็นเช่นนี้ ท่านก็ไม่ใช่ชีอะฮ์ของเรา”….


988 views

ริษกี (ปัจจัยดำรงชีวิต) ที่ได้รับโดยไม่คาดฝัน

มนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า ก็เช่นเดียวกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากปัจจัยอำนวยสุข (เนี๊ยะอ์มัต) ต่างๆ จากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง โดยที่มนุษย์เอง ไม่มีแม้แต่ความ…


779 views

คุณค่าของสตรีในอิสลาม และสุนทโรวาทของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)

ปัจจุบันสังคมตะวันตก สตรีจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโชว์และการโฆษณาต่างๆ ประเด็นดังกล่าวนี้สามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน ในสังคมเหล่านี้จะให้ความสำคัญต่อความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกของสตรีมากกว่าสิ่งอื่นใด….


406 views

คำสั่งเสียของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) ที่มีต่อท่านอิมามอะลี (อ.)

ส่วนหนึ่งจากกะรอมาต (เกียรติ) ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) ซึ่งบรรดานักรายงานฮะดีษทั้งฝ่ายชีอะฮ์และฝ่ายซุนนีได้รายงานไว้ นั่นก็คือ การที่ท่านหญิงได้ล่วงรู้ถึงความตายของตนเอง และได้ชี้ชัดถึงวันและเวลาของมันไว้ ดังเช่นในฮะดีษบทหนึ่ง เมื่อท่านหญิงได้…


1,081 views

การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน คือ การเตรียมพื้นฐานการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)

บางคนคาดคิดว่าการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จะเกิดขึ้นภายในค่ำคืนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการและเตรียมพื้นฐานใดๆ  ในขณะที่ทุกๆ การปฏิวัติและทุกขบวนการต่อสู้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆ…


811 views

การรักนวลสงวนตัว ในวจนะของอิมามอะลี (อ.)

ท่านอมีรุลมุอ์มินีนอะลี (อ.) กล่าวว่า : “แท้จริงความละอายและการรักนวลสงวนตัวนั้น เป็นส่วนหนึ่งจากมารยาทและคุณลักษณะของความศรัทธา (อีหม่าน) และแน่นอนยิ่ง ทั้งสองประการนี้ คือคุณลักษณะของเสรีชน และเป็นสัญลักษณ์อันสูงส่งของคนดีมีคุณธรรม”


389 views