ชีอะฮ์ที่แท้จริง ในคำพูดของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.)

Shia-Fatimah-1

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) กล่าวว่า “หากท่านปฏิบัติตามสิ่งที่เราสั่งใช้ท่าน และยุติจากสิ่งที่เราห้ามท่านแล้ว ดังนั้นท่านก็คือชีอะฮ์ของเรา และหากไม่เป็นเช่นนี้ ท่านก็ไม่ใช่ชีอะฮ์ของเรา”….


569 views

ริษกี (ปัจจัยดำรงชีวิต) ที่ได้รับโดยไม่คาดฝัน

Rizki-1

มนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า ก็เช่นเดียวกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากปัจจัยอำนวยสุข (เนี๊ยะอ์มัต) ต่างๆ จากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง โดยที่มนุษย์เอง ไม่มีแม้แต่ความ…


325 views

คุณค่าของสตรีในอิสลาม และสุนทโรวาทของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)

Imam-khomeini-status-women1

ปัจจุบันสังคมตะวันตก สตรีจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโชว์และการโฆษณาต่างๆ ประเด็นดังกล่าวนี้สามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน ในสังคมเหล่านี้จะให้ความสำคัญต่อความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกของสตรีมากกว่าสิ่งอื่นใด….


266 views

คำสั่งเสียของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) ที่มีต่อท่านอิมามอะลี (อ.)

Wasiyat-Fatimah1

ส่วนหนึ่งจากกะรอมาต (เกียรติ) ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) ซึ่งบรรดานักรายงานฮะดีษทั้งฝ่ายชีอะฮ์และฝ่ายซุนนีได้รายงานไว้ นั่นก็คือ การที่ท่านหญิงได้ล่วงรู้ถึงความตายของตนเอง และได้ชี้ชัดถึงวันและเวลาของมันไว้ ดังเช่นในฮะดีษบทหนึ่ง เมื่อท่านหญิงได้…


814 views

การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน คือ การเตรียมพื้นฐานการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)

Iran-Imam-mahdi20171

บางคนคาดคิดว่าการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จะเกิดขึ้นภายในค่ำคืนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการและเตรียมพื้นฐานใดๆ  ในขณะที่ทุกๆ การปฏิวัติและทุกขบวนการต่อสู้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆ…


306 views

การรักนวลสงวนตัว ในวจนะของอิมามอะลี (อ.)

Hijab-imamali2

ท่านอมีรุลมุอ์มินีนอะลี (อ.) กล่าวว่า : “แท้จริงความละอายและการรักนวลสงวนตัวนั้น เป็นส่วนหนึ่งจากมารยาทและคุณลักษณะของความศรัทธา (อีหม่าน) และแน่นอนยิ่ง ทั้งสองประการนี้ คือคุณลักษณะของเสรีชน และเป็นสัญลักษณ์อันสูงส่งของคนดีมีคุณธรรม”


309 views

ผู้สืบทอดมรดกการปกครองรัฐบาลโลกในอนาคตคือใคร?

Inherit ruling government-1

“จำเป็นที่จะต้องมีบรรดาผู้มีคุณธรรมและผู้ยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าอยู่บนโลกนี้ ซึ่งพวกเขาจะเป็นทั้งผู้ให้การช่วยเหลือต่อการปฏิวัติของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และเป็นผู้รับผิดชอบตำแหน่งและหน้าที่สำคัญต่างๆ ในรัฐบาลโลก”


302 views

“มะอ์ริฟะฮ์” การรู้จักอิมามอย่างแท้จริง

Marifah-imam1

เหตุผลสำคัญที่ทำให้สหายและผู้ช่วยเหลือของท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) กลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกกล่าวถึงและปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างเป็นอมตะนั้น ก็คือมะอ์ริฟะฮ์ (การรู้จัก) ที่พวกเขามีต่ออิมามแห่งยุคสมัยของตนเอง เป็นการรู้จัก (มะอ์ริฟะฮ์) ซึ่งไม่ใช่เกิด….


259 views

ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ผลของการยึดมั่นในบทบัญญัติศาสนา

Mazumah-Imam-Reza3

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชะฟาอัต (การอนุเคราะห์ การช่วยวิงวอนขอให้พ้นโทษ) ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (อ.) นอกเหนือจากจะเกิดขึ้นกับผู้ที่แสดงออกซึ่งความรักทางภายนอกที่มีต่อท่านแล้ว ยังต้องมีความผูกพันทางด้านจิตใจและการกระทำของท่านอีกด้วย”..

238 views

อย่าหมกมุ่นในอาชีพการงาน จนเป็นเหตุทำให้หลงลืมความผาสุกทางจิตวิญญาณ

career-carelessness1

ในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีวิตของครอบครัว ทำให้บรรดาผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นพ่อจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะสามารถจัดหาปัจจัย…

424 views